-->

12.12.13

അറിയിപ്പ് (12/12/2013)

2þmw-L«  hnX-cW¯n\pÅ tNmZy-t]-¸À  _n BÀ kn Ifn  shÅn-bmgvN(13-þ12-þ2013) F¯n-t¨-cp-¶-XmWv. 2 aWn¡v _n BÀ knbn h¶v tiJ-cn-t¡-­-ണ്ടതാണ്.