-->

19.3.17

2016-17 വാർഷിക പരീക്ഷാ ചേദ്യപേപ്പർ ബി ആർ സി യിൽ നിന്ന് തിങ്കൾ ( 20-03-2017) ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് .പ്രധാന അധ്യാപകർ ഇതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.