-->

17.2.19

ജില്ലാതല ഉള്‍ചേര്‍ച്ചാ കലോത്സവം -മഴവില്ല്

ജില്ലാതല ഉള്‍ചേര്‍ച്ച കലോത്സവം കഥാകൃത്ത് ടി.പദ്മനാഭന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു