-->

5.5.17

പയ്യന്നൂര്‍ ബി.ആര്‍.സി. ഹാളില്‍ വച്ച് നടക്കുന്ന യു.പി. ഉറുദു അവധിക്കാല പരിശീലനം മെയ്  6 ല്‍ നിന്നും മെയ്എട്ടാം തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നു. 
 -എ.ഇ.ഒ. / ബി.പി.ഒ.