-->

6.3.14

അറിയിപ്പ് (06/03/2014)

A£cs¯fn¨w þ t]mÌv sSÌv \S¯p¶Xv kw_Ôn¨v 

A£cs¯fn¨w {]hÀ¯\§Ä aqey\nÀWbw sN¿p¶Xn\pÅ tNmZymhen _n BÀ kn bn P\phcn 6,7 Xo¿XnIfn F¯p¶XmWv . aq¶mw ¢mÊnse Ip«nIfpsS kvIqÄ Xncn¨pÅ F®w IW¡m¡n tNmZyt]¸À kvIqfpIÄ¡v ASnb´ncambn hnXcWw sNt¿­XmWv
amÀ¨v 13 \v D¨bv¡vtijw 2 apX 3 hsc kab¯v ]co£ \S¯Ww .XpSÀ¶v aqey\nÀ®b {]hÀ¯\§Ä \S¯n c£nXm¡sf ImWn¡m³ \nÀt±in¡Ww D¯c¡SemkpIÄ kvIqfn kq£n¡pIbpw t{KUv IW¡m¡n _n BÀ kn bn F¯n¡m³ \nÀt±in¡pIbpw thWw .t{KUnwKv kqNI§Ä CtXmsSm¸w \ÂIp¶p . hnZymeb§Ä¡v  tNmZyt]¸dnt\msSm¸w  t{KUnwKv kqNI§fpw \ÂIWw .

                                                                                                                                    PnÃm t{]mPIvSv Hm^okÀ

More Details please call  Trainer / CRC Coordinator