-->

3.4.14

അറിയിപ്പ്

HM Conference (04/04/2014)

04.04.2014 രാവിലെ 10.00 മണിക്ക് മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ വെച്ച് പ്രധാനാദ്ധ്യാപക സമ്മേളനം നടക്കുന്നു എല്ലാ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരും നിര്‍ബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.