-->

23.4.14

DRG Traininghnjbwþ Un BÀ Pn ]cnioe\w kw_Ôn¨v


Ah[n¡me A[ym]I ]cnioe\¯n\pth­ണ്ടി bpÅ Un BÀ Pn ]cnioe\w Xmsg]dbp¶ tI{µ§fn  G{]n 29,30 sabv 2,3 Znhk§fn \S¡p¶p . ]¦mfnIÄ 10 aWn¡p  ap¼mbn skâdn F¯nt¨tc­ണ്ട XmWv.
I I®qÀ t\mÀ¯v  _n BÀ kn

        1) aq¶v , \mev ¢mÊv           þ _n BÀ kn

        2) bp ]n aebmfw             þ _n BÀ kn

        3) bp ]n kb³kv             þ Xmh¡c kvIqÄ

        4) bp ]n kmaqlyimkv{Xw   þ Xmh¡c  kvIqÄ

        5) bp ]n lnµn                 þ Xfm¸v anIvkUv  kvIqÄ

II . I®qÀ ku¯v _n BÀ kn

        1) H¶v , രണ്ട ­v  ¢mÊv     þ I®qÀ ku¯v _n BÀ kn

        2) bp ]n Cw¥ojv          þ I®qÀ ku¯v _n BÀ kn

        3) bp ]n KWnXw          þ I®qÀ ku¯v _n BÀ kn

        4) bp ]n ^nkn¡Â FUypt¡j³ þI®qÀ ku¯v _n BÀ knIII . XetÈcn ku¯v _n BÀ kn

1)     FÂ ]n / bp ]n Ad_nIv

2)     bp ]n Ie/{]hr¯n]cnNbw


bp ]n DdpZp, bp ]n kwkvIrXw F¶nhbpsS Un BÀ Pn ]cnioe\ Xo¿Xn ]n¶oSv Adnbn¡p¶XmWv.
RP amcpsS enkvÁv Xmsg sImSp¡p¶p.
taÂ]dªXn Fs´¦nepw amÁapsണ്ട ­¦n ]n¶oSv Adnbn¡p¶XmWv.