-->

13.12.16

******പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞം ശില്പശാല മാറ്റിവച്ചു******
              
               17/12/2016 ന് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഇന്‍ഡോര്‍ പാര്‍ക്കില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അധ്യാപക ശില്പശാല മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.
                                                                                                             
                                                                                                                        ബി പി ഒ