-->

28.9.13

പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

എസ് എസ് എ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് വാങ്ങിച്ച സ്ഥിര ആസ്ഥികളുടെ കണക്ക് തയ്യാറാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബി ആര്‍ സിയില്‍ എത്തിക്കണമെന്ന് ബി പി ഒ / എ ഇ ഒ എന്നിവര്‍ അറിയിക്കുന്നു.