-->

31.12.13

അറിയിപ്പ്(31/12/2013)02/01/2014(വ്യാഴാഴ്ച)ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വിദ്യാഭവനിൽ(തളിപറമ്പ)
വെച്ച് പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ (Govt & Aided) യോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.എല്ലാ പ്രധാന അധ്യപകന്മാരും (Govt & Aided) നിർബന്ധമായും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് BPO അറിയിക്കുന്നു