-->

27.12.13

അധ്യാപക പരീശീലനം (അറിയിപ്പ് )

 അധ്യാപക പരീശീലനം

2013 Unkw-_À 31 apXÂ P\p-hcn 6 hsc
Unkw-_À 31 þ Std I, bp ]n ae-bmfw.
P\p-hcn 1 þ  Std II, bp ]n ASn-Øm\ imkv{Xw.
P\p-hcn 2 þ  Std III, bp ]n kmaq-ly-imkv{Xw.
P\p-hcn 3 þ  Std IV, bp ]n Cw¥ojv ,LP & UP Ad-_nIv.
P\p-hcn 6 þbp]n KWnXw, lnµn, {]hr-¯n-]-cn-Nbw, സംസ്കൃതം ,
                              DdpZp.


VENUE

All LP Vidyabavan and Alakode Camunity Hall.
All UP Vidyabavan.
GMUP  :  LP & UP Ad-_nIv , {]hr-¯n-]-cn-Nbw, സംസ്കൃതംDdpZp.